Asimilacija

Asimilacijski model je onaj u kojem imigrant ili cijela skupina preuzima običaje, norme i vrijednosti društva u koje je došao. Oni prihvaćaju tipična ponašanja dominantne kulture, savladavaju svakodnevni jezik i uloge te napuštaju obilježja vlastite kulture. Ovaj model ne poznaje kulturne različitosti.

Vidi povezani sadržaj

Azil

Azil čine zaštita i utočište koje određena država pruža na svom teritoriju osobi koja je napustila svoju državu zbog osnovanog straha od proganjanja, odnosno zato što su mu/joj ugrožena osnovna ljudska prava.

Vidi povezani sadržaj

Azilant

Azilant je izbjeglica kojemu/kojoj je odobren azil na temelju odredbi Zakona o azilu.

Vidi povezani sadržaj

Diskriminacija

Diskriminacija je nejednako tretiranje ili stavljanje u nepovoljan položaj neke osobe samo na temelju neke osobine, poput boje kože, etničke pripadnosti, spola, vjere, invaliditeta, spolne orijentacije, socijalnog statusa i sl. Diskriminatorno ponašanje ugrožava prava i slobode tih osoba i može biti sankcionirano različitim zakonima, pa i Zakonom o suzbijanju diskriminacije.

Vidi povezani sadržaj

Globalizacija

Brzo i jednostavno kretanje ljudi, znanja, ideja, dobara i novca preko nacionalnih granica koje obilježavaju svijet dovodi do globalnog povezivanja ljudi i nacija na ekonomskom, političkom i kulturnom planu. Taj proces zovemo globalizacijom. Ona označava oblikovanje svjetskoga ekonomskog, političkog, društvenog i kulturnog okvira. Kada je riječ o primjerice kulturi, svi su kulturni proizvodi istodobno prisutni i dostupni u svim dijelovima svijeta. To zovemo kulturnom globalizacijom.

Vidi povezani sadržaj

Homofobija

Homofobiju čine strah, mržnja, predrasude ili diskriminacija prema osobama homoseksualne orijentacije. Iz nje nerijetko proizlazi i nasilje prema takvim osobama. Homofobne stavove mogu imati pojedinci, ali postoje i kulturalna i društvena homofobija. One se očituju u društvenim normama koje diktiraju uvjerenje prema kojemu je heteroseksualna orijentacija bolja ili moralnija od homoseksualnosti ili npr. biseksualnosti. Zato se za kulturalnu homofobiju često upotrebljava i naziv heteroseksizam.

Vidi povezani sadržaj

Identitet

Pojam identitet odnosi se na naš doživljaj toga tko smo, sliku o sebi koju smo razvili tijekom života. Odnosi se na to što mislimo da jesmo, odnosno što je ono najvažnije što nas obilježava. Uključuje obilježja kao što su boja kože ili podrijetlo, naše osobine, sklonosti, ukus, uvjerenja, naše životne uloge i iskustva. Povezan je i s društvenim skupinama kojima svatko od nas pripada ili se s njima poistovjećuje. Tako netko može biti bijelac, gurman, ateist, učenik ili poštar, navijač ili Europljanin. Ili sve to.

Vidi povezani sadržaj

Integracijske politike

Integracijske politike su različiti načini uključivanja imigranata u određeno društvo. Za koji će se model neko društvo odlučiti, ovisi o vrijednostima tog društva. Mogući modeli su primjerice asimilacija, multikulturalizam, interkulturalizam itd.

Vidi povezani sadržaj

Interkulturalizam

Interkulturalizam, za razliku od multikulturalnosti koja označava prisutnost više kultura na istom prostoru, naglašava odnos među kulturama i nužnost međusobne interakcije. Temelji se na dijalogu među kulturama, razmjeni stavova, upoznavanju, suradnji, sudjelovanju u zajedničkim projektima, uzajamnom prilagođavanju, povezivanju i stvaranju međusobnog povjerenja.

Vidi povezani sadržaj

Izbjeglica

Izbjeglica je stranac/strankinja koji/koja se ne nalazi u zemlji svog državljanstva te se zbog osnovanog straha od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja, ne može ili se zbog tog straha ne želi staviti pod zaštitu te zemlje i ondje vratiti. To je zajednički naziv za sve osobe koje u drugoj zemlji uživaju neku vrstu zaštite.

Vidi povezani sadržaj

Ksenofobija

Ksenofobija je strah ili mržnja prema strancima, nepoznatome ili općenito prema drukčijim ljudima i skupinama. To je bezrazložan (neutemeljen, neracionalan) i pretjeran strah od tuđinaca i svega što je tuđe te može biti usmjerena na neku skupinu ljudi, na primjer - nedavne doseljenike.

Vidi povezani sadržaj

Kultura

Pojam kultura odnosi se na sve ono što čini način života nekog društva. Obuhvaća različite karakteristike, znanja i ponašanja određene grupe ljudi, jezik i religiju, kuhinju i glazbu, običaje i uvjerenja pripadnika tog društva. Članovi nekog društva dijele i uče zajedničku kulturu. Sva se ta znanja, osobine i ponašanja prenose s generacije na generaciju, a taj se prijenos zove socijalizacija.

Vidi povezani sadržaj

Manjine

Manjinska skupina je ona skupina koja je malobrojnija i/ili u podređenom je položaju u odnosu na ostatak stanovništva u društvu. Zato članovi manjinskih skupina u znatno manjoj mjeri imaju kontrolu, odnosno moć nad vlastitim životom, no što to imaju pripadnici dominantne/većinske skupine. Manjinske skupine mogu činiti pripadnici manjinske nacije, kulture ili rase, manjinske vjeroispovijesti ili ljudi drukčijih karakteristika i običaja od ostatka populacije.

Vidi povezani sadržaj

Migranti/migracije

Pojmom »migracije« označavamo fizičko kretanje ljudi iz jednog područja na drugo, najčešće preko velikih udaljenosti i/li u velikim grupama. Za razliku od termina »izbjeglica« koji podrazumijeva ljude koji su zbog ratnih sukoba protjerani iz svoje države, pojam »migranti« odnosi se na osobe koje su se odlučile preseliti na neko drugo područje zbog želje za boljim životom.

Vidi povezani sadržaj

Multikulturalizam

Multikulturalizam je kulturna politika koja se temelji na prepoznavanju i poštovanju postojanja različitih grupa unutar jednog društva koje žive zajedno bez nasilja i imaju jednaka prava. Taj pluralizam kultura zahtijeva da društvo dopusti različitim grupama živjeti u skladu sa svojim običajima, jezikom i vrijednostima. On osnažuje kulturnu raznolikost, ali ostavlja mogućnost da neke grupe ostanu izolirane i da među različitim grupama raste distanca.

Vidi povezani sadržaj

Neregularni imigranti

Neregularni imigranti su oni stranci koji su u RH ušli bez pravovaljanih dokumenata i koji nemaju namjeru tražiti azil ili neku drugu vrstu dopuštenja boravka. Uobičajen termin za takve osobe je nezakoniti ili ilegalni imigranti, no iz perspektive ljudskih prava potpuno je pogrešno osobu karakterizirati ili nazivati ilegalnom odnosno nezakonitom. Nijedna osoba ne može biti nezakonita (ilegalna), već nezakoniti mogu biti njezini postupci ili ponašanja.

Vidi povezani sadržaj

Pozitivna diskriminacija

Pozitivna diskriminacija, obrnuta diskriminacija ili afirmativna akcija je niz mjera kojima se smanjuju postojeće nejednakosti u društvu nastale diskriminacijom. Određenoj skupini u društvu koja je bila diskriminirana ili postoji mogućnost da bi to još uvijek mogla biti, nastala se šteta iz prošlosti kompenzira nekim povlasticama. Te povlastice mogu biti olakšice u zapošljavanju, upisu u škole ili na fakultete, pri izboru predstavnika u vlasti itd.

Vidi povezani sadržaj

Predrasude

Predrasude su čvrsta emotivna negativna uvjerenja o drugima. Oblikujemo ih na temelju neke značajke određene skupine ljudi (boja kože, nacionalna pripadnost, izgled i sl.) i onda to svoje stajalište o cijeloj skupini prenosimo i na konkretne osobe koje joj pripadaju prije nego što smo ih upoznali te na svoje postupke i osjećaje prema njima. Predrasude je moguće umanjiti upoznavanjem i komuniciranjem s pripadnicima skupina o kojima imamo predrasude.

Vidi povezani sadržaj

Rasizam

Rasizam počiva na ideji da se ljudi međusobno razlikuju prema biološkim značajkama - pripadnosti određenoj rasi i da su neke rase vrednije, prirodno superiornije od drugih, pa je prirodno da budu u superiornom položaju. Dovodi do djelovanja koje u ime »više« rase diskriminira, segregira i progoni pripadnike »nižih« rasa te čuva prevlast jedne rase nad ostalima. Biološki gledano, rase ne postoje jer su razlike u genima između »rasa« vrlo male i svi ljudi pripadaju samo jednoj vrsti - Homo sapiens.

Vidi povezani sadržaj

Solidarnost

Solidarnost je uzajamna potpora članova neke zajednice. Ona označava našu spremnost da pomognemo članovima vlastite ili neke druge zajednice i našu težnju za dobrom drugoga. Može biti usmjerena na sve one ranjive članove društva - stare, bolesne, pogođene elementarnim nepogodama, siromašne, obespravljene, bilo u vlastitoj ili u drugim zemljama.

Vidi povezani sadržaj

Stereotipi

Stereotipi počivaju na uvjerenju da svi ljudi određene skupine imaju neka zajednička obilježja samo zato što pripadaju toj skupini. Nastaju pripisivanjem određenih obilježja toj skupini i služe nam kao sredstvo kategoriziranja ljudi a da ih nismo upoznali. Mogu biti pozitivni i negativni. Pozitivni se najčešće javljaju prema vlastitoj skupini, a negativni prema drugim i drukčijim skupinama. Stereotipe na temelju kojih svakodnevno postupamo, s vremenom počinju pratiti i emotivne reakcije. Tako stereotipi prerastaju u predrasude.

Vidi povezani sadržaj

Tražitelj/ica azila

Tražitelj/ica azila je stranac/strankinja koji/koja ulaskom u RH podnosi zahtjev za azil te se za vrijeme razmatranja zahtjeva nalazi u zemlji. Osobe koje traže azil uglavnom su smještene u Prihvatilištima za tražitelje azila - objektima koji služe kolektivnom smještaju tražitelja azila. Hrvatska ima dva takva objekta: u Kutini i Zagrebu.

Vidi povezani sadržaj